+47 951 79 576
marit@heltsykt.no

Behov for mental detox. Dagens medisin – februar 2016

Inspirasjon til bedre fysisk- og psykisk helse

Behov for mental detox. Dagens medisin – februar 2016

Veiskille

Tiden uten arbeid øker ikke selvtilliten, troen på egenverdet og at du kan noe. Veiledning og rådgiving er avgjørende for å komme seg på bena igjen.

A-EN I NAV skal gjenreises, sykefraværet og antallet uføretrygdede skal reduseres. Vi som har havnet hos Nav, er ikke uenig i det, men vesentlige problemstillinger tilknyttet dette må løses. Avgjørende tilbud mangler – og hjelpen er langt unna for det som verker mest. Noe må gjøres.

Denne kronikken baserer seg primært på egne erfaringer med sykdom, men også på flere foredrag jeg har holdt for medpasienter og helsearbeidere gjennom de siste årene.

FALLET. Å bli langtidssyk og uføretrygdet, har stor betydning for egen identitet og selvfølelse, og mange sliter med å tilpasse seg et liv utenfor arbeidsplassen – en arena forbundet med resultat, prestasjon og mestring, hvor personlige egenskaper og ferdigheter stimuleres, kollegialt fellesskap utvikles og nettverk skapes. Å skulle miste dette, kan gi store konsekvenser i et menneskes liv.

De psykiske implikasjonene av sykdom og langtidsfravær fra jobb er store. Det handler om ensomhet, skam og usikkerhet. Mange bekymrer seg for fremtiden, og livet oppleves som et utrygt og usikkert prosjekt.

Da jeg ble syk, kjentes det som å drive av gårde på et isflak omgitt av supertankere. Jeg var mye redd, og det virket som om meningen med livet var falt bort. Selv ikke høyere utdanning, en tillitsfull arbeidsgiver og et sterkt helsevesen kunne forhindre fallet.

GJENOPPBYGGINGEN. Helse handler ikke bare om diagnoser, fysiske skader eller kroniske lidelser, men også om hvordan slike situasjoner møtes og handteres. Diagnosene blir behandlet, men reaksjonene – hvem er jeg nå og hva nå? – blir en overlatt til selv å ordne opp i. Dette er det få som klarer, og selv skjønte jeg tidlig at jeg ikke klarte å restarte livet ved egen hjelp. Derfor har jeg over mange år søkt hjelp hos psykolog. Arbeidet har handlet om å forsone seg med det som har skjedd, integrere sykdomserfaringen i livet mitt og gjenoppbygge selvtilliten. Dette har kostet mye tid og penger, men det har brakt livet tilbake på trygg grunn.

Tiden uten arbeid øker ikke selvtilliten, troen på egenverd – og at du kan noe. Veiledning og rådgivning er helt avgjørende for å komme seg på bena igjen. Mange profesjoner i helsesektoren jobber med å forbedre kommunikasjon med pasienten. Dette er bra, men det er ikke tilstrekkelig. Somatikken løser de fysiske problemstillingene, men ensomhet og skam lar seg ikke løse på en halvtimes konsultasjon.

KOMPETANSEN. I næringslivet finnes coach- eller veiledningsprogrammer som er utviklet med tanke på å støtte og hjelpe medarbeidere som mister jobben. Disse programmene har til hensikt å hjelpe den ansatte med å se sin egen kompetanse i et nytt lys; finne frem til egne ressurser, mestre nye oppgaver på nye arenaer, utvikle nye ferdigheter, se nye muligheter og gjøre overgangen fra arbeidsledig til ansatt så smidig som mulig. Programmene går gjerne over ett år.

Lignende programmer kunne med fordel ha blitt utviklet for langtidssyke, da det er avgjørende at den enkeltes ressurser og egenskaper trekkes frem og ses på med nye øyne. En slik prosess må handteres av fagfolk som har erfaring og kunnskap fra arbeid med å rehabiliteringsarbeid. Dessuten er det lønnsomt: Uten et slikt tilbud vil mange slite med å komme tilbake i arbeid.

VEISKILLET. Det er heller ikke opplagt at alle skal tilbake til den samme jobb eller arbeidsgiveren, det er ikke en gang sikkert du er ønsket tilbake. Kanskje tar livet etter et sykdomsforløp en ny kurs – det viktige er at mulighetene finnes.

Vei

Både ny direktør i Nav, Sigrun Vågeng, og tidligere arbeidsminister Robert Eriksson, har den siste tiden hevdet at vi står overfor et veiskille. Skal Arbeids- og velferdsetaten lykkes med å få flere inn i arbeidslivet, må vi gjenreise a-en i Nav. Det er en god begynnelse. Er det noe folk ønsker seg, så er det å komme tilbake i arbeid. Et sentralt element i å gjenreise a-en er å gjenreise selvtillit, tro og overbevisning om at du ikke bare har noe – arbeidsavklaringspenger, en sykdom, en diagnose, men at du er noe.

Jeg ønsker både Sigrun Vågeng og ny arbeidsminister Anniken Hauglie all lykke i sine nye jobber.

Marit Figenschou, statsviter, foredragsholder og forfatter. Revmatiker og bosatt i Oslo.

Dagens Medisin

Kronikken kan leses på Dagens Medisin >>